Tag Archives: στο

24-06-22 Ενημέρωση εκπαιδευτικών Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) για τη ν Ενεργοποίηση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης ΤΘΔΔ.

24-06-22 Ενημέρωση εκπαιδευτικών Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) για τη ν Ενεργοποίηση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης ΤΘΔΔ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μαζί με σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του ΙΕΠ, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο ανοιχτό μητρώο σύστασης Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων-Θεματοδοτών/Αξιολογητών για την υποστήριξη ...

Read More »

23-06-22 Απόσπαση στις σχολικές μονάδες  στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου.

23-06-22 Απόσπαση στις σχολικές μονάδες  στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου, που κυρώθηκε με την αριθμ. 77050/Η2/22-06-2022 (ΑΔΑ: 91ΙΗ46ΜΤΛΗ-ΛΨ9) Υπουργική  Απόφαση Η Υπουργική Απόφαση σε μορφή pdf  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

17.06.2022 |Ανάρτηση Πινάκων στο πλαίσιο της 6352/24.03.2022 Προκήρυξης για την κάλυψη θέσης Γενικού Διευθυντή

Θέμα: Ανάρτηση Πινάκων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24-03-2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει» Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 22η/16-6-2022 Συνεδρία του, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην εν θέματι Προκήρυξη, κατήρτισε τον Πίνακα των Αποκλειομένων υποψηφίων από τη διαδικασία ...

Read More »

10-6-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό με στόχο την υποστήριξη και διάδοση της ελληνικής Γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και Τεχνών της χώρας. Το Πρόγραμμα επιχορηγεί τη μετάβαση στο εξωτερικό των μελών ΔΕΠ που θα επιλεγούν κατόπιν υποβολής σχετικής ...

Read More »

09-06-22 Τροποποίηση του Αλφαβητικού Πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι, κατόπιν Ενστάσεων 

09-06-22 Τροποποίηση του Αλφαβητικού Πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι, κατόπιν Ενστάσεων  Το σχετικό έγγραφο με τον πίνακα εδώ  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

08-06-22 Αλφαβητικοί Πίνακες Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ  και Β) Αποκλειομένων (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022»

08-06-22 Αλφαβητικοί Πίνακες Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ  και Β) Αποκλειομένων (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022»   Το σχετικό έγγραφο με τους πίνακες εδώ  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

7-6-2022/Ανακοίνωση προκήρυξης δέκα (10) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό από τα έσοδα του Θεοδωρίδειου κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών ακαδ. έτους 2022-2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει δέκα (10) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Αντικατάσταση σελίδας 11, Παράρτημα 2, ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ. Στην παράγραφο 1 «Απαιτούμενα Προσόντα ………και ειδικότερα», απαλείφετε η περίπτωση γ «Τρίμηνη εμπειρία ………..ευρωπαικών προγραμμάτων» καθώς είναι προσόν ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ και όχι προαπαιτούμενο. Σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό ...

Read More »

Δωρεά παλαιού υποτρόφου στο ΙΚΥ

Το ΙΚΥ ανακοινώνει με χαρά και ευγνωμοσύνη τη δωρεά στο Ίδρυμα, υποτροφίας παλαιού υποτρόφου,  κ. Σ. Δεβεράκη, αποφοίτου Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.Ο κ. Δεβεράκης στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ Ομότιμο Καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρη, στα γραφεία του Ιδρύματος ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: ‘’ Μετά από πενήντα περίπου χρόνια έχω την ευχαρίστηση να ...

Read More »

23-05-22 Διαδικτυακό Εργαστήριο-Visionary Workshop στο πλαίσιο του Έργου «Learning from the Extremes» που αφορά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων απομακρυσμένων περιοχών

  23-05-22 Διαδικτυακό Εργαστήριο-Visionary Workshop στο πλαίσιο του Έργου «Learning from the Extremes» που αφορά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων απομακρυσμένων περιοχών Το ΔΤ σε μορφή pdf  Η εν λόγω συνάντηση απευθύνεται στα σχολεία όλης της χώρας και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 & ώρα 16:00-18:00.Σύμφωνα με το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ: Το διαδικτυακό ...

Read More »