Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων[1] ήταν κρατικός φορέας του Ελληνικού κράτους. Κατά τα πρώτα χρόνια ύπαρξής του είχε τον τίτλο “η επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεία της Επικρατείας[2]. Έδρευε στην οδό Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι Αττικής.

Αποστολή του Υπουργείου ήταν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας: α) η προαγωγή της παιδείας με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, β) η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας και γ) η προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της θρησκευτικής λατρείας και η εποπτεία των λειτουργών όλων των γνωστών θρησκειών. Στο Υπουργείου υπάγονταν, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (όπως μετονομάστηκε η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων.

Στις 21 Ιουνίου 2012 το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συγχωνεύτηκε με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τελευταία Υπουργός υπήρξε η Αγγελική – Ευφροσύνη Κιάου.