Υποτροφίες

21.07.2022/ Συνέργεια Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τη χορήγηση βραβείων επιμελούς φοίτησης σε μαθητές Ρομά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με ένα εμβληματικό πιλοτικό έργο στον τομέα της εκπαίδευσης τίθεται σε εφαρμογή η νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ Ρομά) 2021-2030. Η ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως αρμόδιου φορέα για το συντονισμό και την παρακολούθηση ...

Read More »

15.07.2022 /Συμμετοχή του ΙΚΥ στο Aristotle Medical Forum της Ιατρικής, ΑΠΘ, στην Θεσσαλονίκη, 15-17 Ιουλίου 2022

Το ΙΚΥ συμμετείχε στο ετήσιο «Aristotle Medical Forum (AMF) 2022» το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) και του Υπουργείου Υγείας από 15 έως και 17 Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη (Μέγαρο Μουσικής Μ2). Η διοργάνωση απευθυνόταν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με στόχο την ανάδειξη των καινοτόμων επιτευγμάτων της Ιατρικής και της Βιοιατρικής Τεχνολογίας, στον σχεδιασμό ...

Read More »

20-07-2022/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 Στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη» ακαδ. έτους 2021-2022, ανακοινώνονται, κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων (Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17.06.2022) όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2073/24.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΣΤΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔ) Προκήρυξη : α) ο πίνακας υποψηφιοτήτων ...

Read More »

15-07-2022/Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων προγράμματος υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023

Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στην Γαλλία Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιλέξιμων αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επίπεδου Master 2 στην Γαλλία, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ:ΩΖΕ546ΜΤΛΗ-Σ5Β), αποφασίζει ...

Read More »

14-07-2022/Ανακοίνωση oριστικού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων προγράμματος υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023

Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στην Γαλλία Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Ανακοίνωση οριστικού πίνακα  μη επιλέξιμων αιτήσεωνΤο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του από 7/07/2022 προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας  για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επίπεδου Master 2 στην Γαλλία, ...

Read More »

14.07.2022/Ανακοίνωση επικρατέστερου υποψηφίου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή

14.07.2022/Ανακοίνωση επικρατέστερου υποψηφίου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 29η/14.07.2022 Συνεδρία του κατήρτισε τον τελικό Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας/μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24.03.2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών ...

Read More »

04-07-2022/ Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΕΚΟ 2019-2020

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 13/04/2022 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΤΟΥ ΑΠΟ 13/4/2022  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟ 14/04/2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΒ. ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ...

Read More »

1-7-2022/ Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, με διαγωνισμό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» ακαδ. έτους 2022-2023.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μία (1) υποτροφία με διαγωνισμό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, στην Φυτοπαθολογία, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023), διάρκειας 24 (είκοσι τεσσάρων) διαδοχικών μηνών με έναρξη από 01/09/2022 έως και 30/11/2022.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις ...

Read More »