31-05-21 Τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχ.μονάδες του εξωτερικού

31-05-21 Τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχ.μονάδες του εξωτερικού

Αναρτάται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες  στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2021-2022 και από το ημερολογιακό έτος 2022 Νοτίου Ημισφαιρίου, που κυρώθηκε με την αριθμ. 61826/Η2/31-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΑΙ46ΜΤΛΗ-Ε94) Υπουργική Απόφαση.

Η απόφαση σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις