28-12-20 Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη μεΑλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη μεαπόσπαση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το ΕυρωπαϊκόΣχολείο

28-12-20 Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη μεΑλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη μεαπόσπαση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το ΕυρωπαϊκόΣχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις