28-01-22 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ -1ΔΣ/2022_ΕΠΕΙΓΟΝ

28-01-22 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ -1ΔΣ/2022_ΕΠΕΙΓΟΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  1ΔΣ/2022 σε Ορθή  Επανάληψη ως προς την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών (ΑΔΑ:6ΛΦ76Η6-Υ3Ψ) για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της  Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.» (Α΄197) και παρακαλούμε για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως 1 Φεβρουαρίου  2022, ημέρα  Τρίτη.

Η νέα προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 2 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις  21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις