26-01-21 Πίνακες εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολ. έτος 2020-2021 (3)

26-01-21 Πίνακες εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολ. έτος 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-aitisi.sch.gr οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα μουσικά σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 151434/Ε1/6-11-2020 (ΑΔΑ:  Ψ4ΛΙ46ΜΤΛΗ-Ζ5Δ) Πρόσκληση

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις