25-7-2019/ Ανακοίνωση Πινάκων Επιλεξιμότητας _ Νικ. Δ. Χρυσοβέργη

Αναρτήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης».

Ειδικότερα, οι πίνακες περιλαμβάνουν υποψηφίους που α) πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής και β) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ή δεν έχουν υποβάλει πλήρη τα οριζόμενα σε αυτή δικαιολογητικά και ως εκ τούτου δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης του φακέλου τους έως τις 9/8/2019.

                                                                           Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                          Κυριάκος Αθανασίου

                                                                           Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών