17-02-22 Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλ. ΤΕ16 ΙΔΟΧ σε σχολεία αρμοδιότητας Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης -Διαθρησκευτικών Σχέσεων

17-02-22  Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2021-2022

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις