15-11-2021 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου

anak.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου.
(απόφαση της 32ης/4-11-2021 Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ)
  Ανακοινώνονται οι εξής συνημμένοι πίνακες:
α) 1ος Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων Υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,
β) 2ος Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων,
γ) 2ος Προσωρινός πίνακας Επιλέξιμων Υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, και
δ) 3ος Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070383.
Οι περιλαμβανόμενοι στον 3ο Προσωρινό Πίνακα Μη Επιλέξιμων υποψηφίων δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου) από την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι το αργότερο έως και τη Δευτέρα 22/11/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Οι ενστάσεις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΙΚΥ (ΙΚΥ – Τμήμα Διοίκησης, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) με την ένδειξη «Ένσταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών