14-06-21 Δημοσίευση  νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

 

rsz instruction time 2020 21 vignette

14-06-21 Δημοσίευση  νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Μαζί με την ποιότητα της διδασκαλίας και του χρόνου που αφιερώνεται στη μάθηση μετά το σχολείο, η αύξηση των ωρών διδασκαλίας  για ένα ορισμένο μάθημα  μπορεί να βοηθήσει την απόδοση των μαθητών.

Η μελέτη με τίτλο “Recommended Annual instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2020-2021” – «Συνιστώμενος Ετήσιος Χρόνος Διδασκαλίας για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Πλήρους Φοίτησης στην Ευρώπη 2020/2021»,  δίνει έμφαση στο χρόνο που αφιερώνεται στη διδασκαλία των μαθημάτων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών σε διάφορα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.  Παράλληλα με τη συγκριτική ανάλυση της κατανομής του χρόνου διδασκαλίας, στη μελέτη περιλαμβάνονται  διαγράμματα  τα οποία αποτυπώνουν δεδομένα ανά χώρα και γνωστικό αντικείμενο.  Η έκθεση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ και του Δικτύου NESLI του ΟΟΣΑ.

Η μελέτη, επισημαίνει, επίσης, αλλαγές στον συνολικό χρόνο διδασκαλίας που συντελέστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως, λόγω της πανδημίας.

Η έκθεση αφορά τις 37 Ευρωπαϊκές χώρες (39 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο Erasmus+ programme της Ε.Ε. και  είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/instruction-time-full-time-compulsory-education-europe-202021_en

https://europa.eu/!vH99fg

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις