14-05-021 Έγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών της δημόσιας Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)”, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώ

14-05-021 Έγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών της δημόσιας Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)”, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

To έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις