13-10-2021 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 7111/06.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ21246ΜΤΛΗ-ΤΦ0) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.

13 10 21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων/Απορριφθέντων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7111/06.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ21246ΜΤΛΗ-ΤΦ0) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.

 

Ανακοινώνονται οι συνημμένοι Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων/Απορριφθέντων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7111/06.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ21246ΜΤΛΗ-ΤΦ0) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.

Οι περιλαμβανόμενοι στους Προσωρινούς Πίνακες Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων/Απορριφθέντων υποψηφίων δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου) από την επομένη της ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι το αργότερο έως και την Δευτέρα 18/10/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου).  Οι ενστάσεις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, στο ΙΚΥ (ΙΚΥ – Τμήμα Διοίκησης, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία).

 

Λεωνίδας Παπαστεργίου

Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών