13-10-2021 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου

hmerom.png

Ανακοινώνονται οι εξής συνημμένοι πίνακες:
α)  1ος Προσωρινός πίνακας Επιλέξιμων Υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης και
β)  2ος Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων υποψηφίων
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070383.
Οι περιλαμβανόμενοι στον 2ο Προσωρινό Πίνακα Μη Επιλέξιμων υποψηφίων δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου) από την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι το αργότερο έως και την Τετάρτη 20/10/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Οι ενστάσεις πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΙΚΥ (ΙΚΥ – Τμήμα Διοίκησης, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) με την ένδειξη «Ένσταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
Επιπροσθέτως, προς επίσπευση της διαδικασίας, για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων, καλούνται οι υποψήφιοι με σειρά κατάταξης από 19 έως και 24 (ήτοι οι υπ’ αριθμ. 7312/13-7-2021, 7823/26-7-2021, 7264/12-7-2021, 7479/19-7-2021, 7754/23-7-2021 και 7221/12-7-2021 αιτήσεις) να αποστείλουν φάκελο δικαιολογητικών ο οποίος περιλαμβάνει την εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας καθώς και των μοριοδοτηθεισών ιδιοτήτων, όπως αναφέρονται στην αίτησή τους. Ο σφραγισμένος φάκελο διάστασης Α4 με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»,  αποστέλλεται στο ΙΚΥ ( ΙΚΥ  – Τμήμα Διοίκησης, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία),  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών,  το αργότερο έως και την Τετάρτη 20/10/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

logo2014-2020_iky.jpg

Πηγή: Ανακαλύψτε το Erasmus+ – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών