10-2-2022| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

ekmi.png

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. 1541/10.02.2022 (ΑΔΑ: 9ΓΓΜ46ΜΤΛΗ-2ΣΛ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού διαβάσουν προσεκτικά το πλήρες κείμενο της συνημμένης Πρόσκλησης, να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών