1-7-21 Εγκρίσεις παροχής υπηρεσιών

ΥΠΑΙΘ 2

1-7-21 Εγκρίσεις παροχής υπηρεσιών

Έγκριση παροχής υπηρεσιών Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια άνεργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5033700, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια άνεργους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου», του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με κωδικό ΟΠΣ 5032859, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Πράξη ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5030537, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020 

Έγκριση παροχής υπηρεσιών Διευθυντή σχολικής μονάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση αποκτηθεισών γνώσεων προσόντων/δεξιοτήτων των ωφελούμενων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024», με κωδικό ΟΠΣ 5002364, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Χορήγηση έγκρισης παροχής υπηρεσιών σε Διευθυντή σχολικής μονάδας στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών Διευθύντριας σχολικής μονάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Δράσεις επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού για μακροχρόνια άνεργους στην περιοχή παρέμβασης της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5033733, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών Διευθυντή σχολικής μονάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα», με κωδικό MIS 5034827, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της επιμορφωτικής φάσης των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της επιμόρφωσης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5022549, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών Διευθυντή σχολικής μονάδας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», με κωδικό έργου 80509 (ΟΠΣ 5063844), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος τάξη Μαθητείας», με κωδικό ΟΠΣ 5027220, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό ΟΠΣ 5003379, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», με κωδικό έργου 6490 (MIS: 5064860), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις