06-07-22 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ, σε Μουσικά, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2022-23

06-07-22 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ, σε Μουσικά, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2022-23

ΥΑ Αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία 

Αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 

Αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ 

Αποσπάσεις ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΔΕ 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις