05-11-20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

05-11-20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις