05-03-21 Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε. για τη συμμετοχή σε Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για μια ποιοτική επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση/ Expert Group on quality investment in education and training.”

05-03-21 Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε. για τη συμμετοχή σε Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για μια ποιοτική επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση/ Expert Group on quality investment in education and training.”

Η Ε.Ε. απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε μία νέα Ομάδα Εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την ποιοτική επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων θα διεξάγει μία σε βάθος ανάλυση των υπαρχόντων στοιχείων για να ανιχνεύσει πολιτικές που μπορούν με ουσιαστικό τρόπο να ενισχύσουν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς επίσης τη συμπεριληπτικότητα, ενώ παράλληλα θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των δαπανών στον τομέα αυτό. Η ανάλυση θα εστιάσει στα εξής θέματα: α) εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, β) διαχείριση των εκπαιδευτικών υποδομών και των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων και γ) ψηφιακή εκπαίδευση.

Η Ομάδα των Εμπειρογνώμων θα συμπεριλαμβάνει ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίοι θα συναντώνται τακτικά.  Η πρώτη συνάντηση θα λάβει χώρα την άνοιξη του 2021.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 20η Μαρτίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, και οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής  αίτησης, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/education/news/call-expression-interest-commission-expert-group-quality-investment-education_en

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις