05-02-2020: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Επισκευή του ισογείου καταστήματος επί των οδών Φιλίππου 13, Θ. Σοφούλη 8-9 και Φρουρίου στην Κομοτηνή, (αναλογία 9/16 Κληροδότημα “Κλέαρχου Τσουρίδη”)

IMAGE1.jpg

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που διαχειρίζεται το Κληροδότημα «Κλέαρχου Τσουρίδη», θα προχωρήσει – σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Δ.Σ. των συνεδριάσεων, αριθμ. 3η/29.01.2019, αριθμ. 29η/25.09.2019 και αριθμ. 35η/18.12.2019 – στην επιλογή αναδόχου για την Επισκευή του ισογείου καταστήματος επί των οδών Φιλίππου 13, Θ. Σοφούλη 8-9 και Φρουρίου στην Κομοτηνή, το οποίο ανήκει κατά ποσοστό 9/16 στο εν λόγω Κληροδότημα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 § 3, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 § 4 και 6 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο Ι.Κ.Υ. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, 1ος όροφος) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00, αναγράφοντας τα εξής: «Προσφορά για την υπ’ Α.Π. 1717/03-02-2020 Πρόσκληση – Για την Επισκευή του ισογείου καταστήματος επί των οδών Φιλίππου 13, Θ. Σοφούλη 8-9 και Φρουρίου στην Κομοτηνή, (αναλογία 9/16 Κληροδότημα “Κλέαρχου Τσουρίδη”)».

Ο φάκελος υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς (courier) και πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι αποκλείεται από τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος που θα υποβάλει εκπρόθεσμη αίτηση προσφοράς ή δεν προσκομίσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον φάκελο της προσφοράς του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις αρμόδιες Υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:
Ελευθερία Τσαούση τηλ. 210-3726305, Ευφροσύνη Παπασταματίου τηλ. 210-3726364 και Τριανταφυλλιά Χαλκιά τηλ.:210-3726352 και να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση periousia@iky.gr.

                                                                                                                                                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                                                                                                                             Κυριάκος Β. Αθανασίου
                                                                                                                                                                                                                            Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών