03.11.2020/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΚΥ ΕΚΟ 2018 -2019

SDGSRW4TS.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ) – ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 -2019».

Καλούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον από 28-2-2020 Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων,  με σειρά κατάταξης από 5.731 έως και 10.834 (Μοριοδότηση από 75 έως και 70 μόρια), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), ακαδ. έτους 2018-2019», να υποβάλλουν στο ΙΚΥ (υπ’ όψιν Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία)  ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά– courier), εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική τους αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου), συνοδευόμενη από όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν, αυστηρά έως 20/11/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου), προκειμένου να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος επιλεξιμότητας. Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν στο ΙΚΥ με e-mail δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Αναφορικά με την ορθή υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά το κεφ. Δ.3 της υπ’ αριθμ. 22127/25.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εξέδωσε το ΙΚΥ.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • Οι βεβαιώσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9), όπου απαιτούνται (υποχρεωτικώς του υποψηφίου καθώς και όσων αναφέρονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση), αφορούν το έτος 2020 (έντυπο Ε9 έτους 2020). Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης Εντύπου Ε9 (κενό Ε9)  προσκομίζεται αντ’ αυτού Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης» του παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης.
  • Για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση, μπορεί να ακολουθείται και η διαδικασία που προβλέπεται στο www.gov.gr.
  • Οι Βεβαιώσεις αναφορικά με τη λήψη ή μη του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 καθώς και το τελικό παραδοτέο (βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης στο 65% των μαθημάτων ακαδ. έτους 2018-2019) δεν απαιτούνται στην παρούσα φάση και θα υποβληθούν σε επόμενο στάδιο.

Λόγω των εκτάκτων μέτρων (COVID 19) συνιστάται στους υποψηφίους να αποφεύγουν την δια ζώσης επικοινωνία με την Υπηρεσία, η δε εξυπηρέτηση τους να πραγματοποιείται  μέσω ηλεκτρονικού, φυσικού ταχυδρομείου και μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr, την οποία οφείλουν να επισκέπτονται συχνά.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

     Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών