03-02-22 Διαπίστωση αυτοδίκαιης λήξης θητείας εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

03-02-22 Διαπίστωση αυτοδίκαιης λήξης θητείας εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις