03-02-21 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΥΠΑΙΘ 2

03-02-21 Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τέθηκε από την Υπουργό Νίκη Κεραμέως σε δημόσια διαβούλευση το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) προγραμματικής περιόδου 2021-2025 από σήμερα 03-02-2021 έως και 04-03-2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118 -141 του ν. 4635/2019 (A΄ 167).

Το ΤΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίστηκε από το Τμήμα Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, έπειτα από επιτελική διαβούλευση με τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου. Το ΤΠΑ λαμβάνει υπόψη τις ήδη χρηματοδοτούμενες δράσεις από το ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) ενώ προβλέπει και νέες παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα των τομέων πολιτικής του Υπουργείου. Το σύνολο των προβλέψεων του ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 καθορίζει τις προτεραιότητες ανά άξονα στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους, τον προϋπολογισμό, καθώς και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του ΤΠΑ για το φορέα μας καλούνται οι πολίτες, οι υπηρεσίες, οι εποπτευόμενοι φορείς και οι κοινωνικοί/οικονομικοί εταίροι να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.

Για τη διαβούλευση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5892

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις