02-11-20 Δημοσίευση ηλεκτρονικών εκδόσεων του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

24 03 17Eurydice

02-11-20 Δημοσίευση ηλεκτρονικών εκδόσεων του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσίευσε δύο νέες μελέτες.

Η πρώτη μελέτη με τίτλο “The Structure of the European Education Systems-2020/2021: Schematic Diagrams”, η «Δομή των Εκπαιδευτικών Συστημάτων-2020/2021»: Σχηματικά Διαγράμματα» περιγράφει τις διαφορετικές δομές εκπαίδευσης και τα διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης της γενικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, από το νηπιαγωγείο μέχρι και την τριτοβάθμια.  Για την κατανόηση και οπτική απεικόνιση αυτών των μοντέλων περιλαμβάνονται χάρτες και εθνικά σχηματικά διαγράμματα μαζί με οδηγό για την ανάγνωσή τους. Ο αναγνώστης θα έχει, λόγου χάρη, οπτική εικόνα των διαφόρων μοντέλων οργάνωσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη όπως είναι η ‘ενιαία δομή της βασικής εκπαίδευσης’, ‘ο ενιαίος κορμός μαθημάτων’ και η ‘διαφοροποιημένη εκπαίδευση’.

Το περιεχόμενο της μελέτης ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το σκοπό του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ που είναι να περιγράψει και να καταδείξει το πώς οργανώνονται και λειτουργούν τα  διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη.

Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους:  

https://europa.eu/!qx67yc

Η δεύτερη μελέτη με τίτλο “Compulsory Education in Europe-2020/21”, η «Υποχρεωτική Εκπαίδευση στην Ευρώπη -2020/2021»»,  παρέχει πλήθος στοιχείων και πληροφοριών, όπως η διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη καθώς και  το πότε αρχίζει και τελειώνει ηλικιακά. Διαπιστώνεται, για παράδειγμα, ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά με την πρωτοβάθμια, από την ηλικία των έξι.

Οι μελέτες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/compulsory-education-europe-202021_en

Οι εκθέσεις αφορούν τις 38 Ευρωπαϊκές χώρες (43 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της Ε.Ε.

Compulsory Education in Europe 2020 21 Cover 1

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις