02-07-20 Ανακοίνωση της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις e-eggrafes

02-07-20 Ανακοίνωση της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις e-eggrafes

Κατόπιν διενέργειας την Τρίτη 30.06.2020 προγραμματισμένου τακτικού ελέγχου στο λογισμικό της εφαρμογής e- eggrafes υπήρξαν ενδείξεις για πιθανό σφάλμα στη λειτουργία της εφαρμογής. Λόγω της κρισιμότητας της εφαρμογής, αποφασίσθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), αφενός μεν, η αναστολή της λειτουργίας της για σύντομο χρονικό διάστημα, αφετέρου δε, και για λόγους μείζονος ασφαλείας, να κληθούν όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν υποβάλει τις αιτήσεις τους από την Κυριακή 28.06.2020 και ώρα 00:01 π.μ. έως και την Τρίτη 30.06.2020 και ώρα 08:30 π.μ., να τις υποβάλουν εκ νέου έως και την Παρασκευή 03.07.2020 και ώρα 23:59. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. προέβη στις ως άνω ενέργειες για προληπτικούς λόγους, δεδομένου ότι είχαν ενεργοποιηθεί τα εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας του συστήματος και δεν διαπιστώθηκε απώλεια ή αλλοίωση προσωπικών δεδομένων. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. θα γνωστοποιήσει το εν λόγω περιστατικό στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Ειρήνη Γ. Καπελλάκη

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Η ανακοίνωση σε μορφή pdf

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις