ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΕΡΑΜΕΩΣ.png

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών έχουν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.    Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
2.    Είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα κατωτέρω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και ειδικότερα: (α) οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία· (β) οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΑΠΘ στο πρόγραμμα «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο· (γ) οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΔΠΘ του προγράμματος «Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών» με ειδίκευση Αστικού Δικονομικού Δικαίου.
3.    Εφόσον έλαβαν άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.
4.    Δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
5.    Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, έχουν απαλλαγεί από αυτές ή έχουν αναβολή κατάταξης που επαρκεί για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ίση με την διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας, όπως ορίζεται στον Κανονισμό ΠΜΣ.
                      

Πηγή: Ανακαλύψτε το Erasmus+ – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών