Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Αντικατάσταση σελίδας 11, Παράρτημα 2, ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ. Στην παράγραφο 1 «Απαιτούμενα Προσόντα ………και ειδικότερα», απαλείφετε η περίπτωση γ «Τρίμηνη εμπειρία ………..ευρωπαικών προγραμμάτων» καθώς είναι προσόν ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ και όχι προαπαιτούμενο.

Σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131467 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών