Προμήθεια ηλεκτρονικού εξόπλισμου

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με προϋπολογισμό 16.935,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 20.999,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας.

Αναλυτική περιγραφή του υπό προμήθεια εξοπλισμού: βλ. συνημμένα αρχεία .PDF και .DOC

 

Προύπολογισμός : 16.935,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 20.999,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων
Τρόποι κατάθεσης προσφορών: –  ιδιοχείρως στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρά, 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης,
–  με email στο centre@komvos.edu.gr,
–  με φαξ στο 2313-331502
Υποβολή προσφορών: μέχρι τις 30/09/2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00
Γενικές Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρά, 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.
(τηλ. 2313-331500 – Υπεύθυνος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος)

 

 

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(PDF)

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(Word)

Πηγή: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Εκδόσεις