Εκτύπωση εκδόσεων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Εκτύπωση εκδόσεων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας».

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: 63.388,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.800,00 ευρώ, ΦΠΑ : 3.588,00 ευρώ).
Διάρκεια της σύμβασης: Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα είναι για διάστημα ενός (1) έτους.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Υποβολή προσφορών: μέχρι ημέρα Παρασκευή, 05/07/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα Τρίτη, 09/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Γενικές Πληροφορίες: σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από τους αρμόδιους για πληροφορίες
κ.κ. Γ. Βλάχο και Α. Χατζηγαβριήλ στην προαναφερθείσα διεύθυνση
και στο τηλέφωνο (+30) 2313331500, ώρες 11:00 – 13:00.

 

Διακήρυξη 1/2019
(PDF)

Διακήρυξη 1/2019
(Word)

ΤΕΥΔ
(Word)

Πηγή: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας – Εκδόσεις