Απολογισμός έτους 2020 Κληροδοτήματος “NIK. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ”

Αναρτώνται οι πίνακες των απολογισμών οικονομικού έτους 2020 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην 16η/27-05-2021 Συνεδρία του.

Πηγή: Ανακαλύψτε το Erasmus+ – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών