Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

eikona.png

Ανακοινώνονται οι εξής συνημμένοι πίνακες:
α)  Πίνακας Κατάταξης 102 υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, βάσει των στοιχείων που δήλωσαν οι ίδιοι οι υποψήφιοι,
β)  1ος Προσωρινός Πίνακας  8 Μη Επιλέξιμων υποψηφίων,
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070383.
Για τυχόν λανθασμένη καταχώριση από το ΙΚΥ στον Πίνακα Κατάταξης, οι υποψήφιοι δύνανται, εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την Τρίτη 14/9/2021, να υποβάλλουν στο ΙΚΥ αντιρρήσεις αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dioikisi@iky.gr, προκειμένου να διορθωθεί ο Πίνακας Κατάταξης.
Οι περιλαμβανόμενοι στον 1ο Προσωρινό Πίνακα Μη Επιλέξιμων υποψηφίων δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου), ήτοι έως την Πέμπτη 16/9/2021.  Οι ενστάσεις (πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΙΚΥ με την ένδειξη «Ένσταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών