Ανακοίνωση Για την υπ’ αριθμ. πρωτ.:20535/17-11-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Για την υπ’ αριθμ. πρωτ.:20535/17-11-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

anak09 02 21

Ανακοίνωση

Σήμερα, Τρίτη, 09.02.2021, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. (Συνεδρία Δ.Σ. 4η/04.02.2021) ανακοινώνεται ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης με αύξοντες αριθμούς από 15 έως και 28 του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ καθώς και ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ με αύξοντες αριθμούς από 15 έως και 28 του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20535/17-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: Σύναψη έως δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με το Άρθρο 8.17 της ανωτέρω Πρόσκλησης καλούνται οι επιλεγέντες υποψήφιοι εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, ήτοι έως και την Δευτέρα 15.02.2021 να προσέλθουν στο Ι.Κ.Υ. για την υπογραφή Σύμβασης ανάθεσης έργου.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης,
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών